Biện Hộ Trắng Án

Chương 1 : Lời người dịch

Đây là một cuốn tiểu thuyết về đề tại xét xử vụ án hình sự tại phiên tòa.

Trong hệ thống tư pháp của Việt Nam và Trung Quốc có những nét tương đồng và khác biệt nhất định, nên tôi muốn làm rõ các danh xưng tại phiên tòa xét xử để độc giả tiện theo dõi.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Trung Quốc - Việt Nam

1. Thẩm phán trưởng (Quan tòa)

Tại mỗi phiên tòa, trong Hội đồng xét xử sẽ có một vị thẩm phán nắm quyền điều hành phiên tòa.     - Chủ tọa

2. Thẩm phán (Quan tòa) - Thẩm phán

3. Thư kí - Thư kí

4. Bồi thẩm - Hội thẩm

5. Công tố viên - Công tố viên